Minnesota Youth Spring Turkey Hunt

Minnesota spring turkey hunt with Mark Strand and Jon and Jake Mertz.